รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2นายจรัญ แจ้งมณี 053729655 
101อนุบาลจอมหมอกแก้วนายปฏิพล ดำรงศุภปัญญา 053666117 
102บ้านท่ามะโอนายชัชวาล ปัญญาไชย 0536042040844819199
104บ้านดงมะดะนางสาวดอกรัก สมบัติหลาย 053666856 
105อนุบาลแม่ลาวจ่าสิบเอกสมจิตร หวายคำ 0537291090810227741
106บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)นายวีระศักดิ์ น้อยหมอ 053729142 
107ห้วยส้านยาววิทยานางสาวอัญชิษฐา เทพท้าว   
108บ้านหนองเก้าห้องนายเฉลิมพล ติ๊บมณี 053184148 
109บ้านต้นง้าวนางถนอมศรี มหาชัย 053673633 
110บัวสลีวิทยานายจำเริญ ไชยยะ 0536737850810224230
111บ้านต้นยางนายนวภัทร หมื่นองค์ 053673375 
112บ้านโป่งมอญนายสมเกียรติ ไชยะ 0537781860819523716
113บ้านแม่ผงว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห 053778269 
114ชุมชนบ้านป่าก่อดำนายอำนวย จอมใจ 0536661870898387449
115บ้านห้วยส้านพลับพลาว่าที่ร้อยโทขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศั 0536070390819938209
116โป่งแพร่วิทยานายระพิพงษ์ ไชยลังกา  0861144045
202ป่าแงะวิทยานายดุสิต สุขสบาย 053761126 
206บ้านสักพัฒนานางรุ่งจิตร ลือยศ 0537614500898154841
207บ้านแม่พุงนายชาญวิทย์ ออมสิน 0537101360907549531
208โรงช้างวิทยานายพงษ์ศักดิ์ แสนชมภู 053761446 
209บ้านโป่งนายสัญญา ทะกัน 0537615000861843446
210ศรีโพธิ์เงินวิทยานายกันติทัต บุญศรี 053710252 
211บ้านวังวิทยานายถวิล สุริยะ  0817063103
212ชุมชนบ้านสันมะค่า  053761084 
301เจริญเมืองวิทยานายสงกรานต์ ตั๋นคำ 0537210650884015931
302บ้านเจริญเมืองนายประเสริฐ คำน้อย 053738258 
303บ้านป่าตึงนายทองคำ บัวอินทร์ 0537382640856180558
304บ้านป่าบงนายมานพ เลี่ยมสุวรรณ 0537382520834110023
305บ้านสิบสองจ่าสิบเอกสงวน มาลัย 053186089 
306บ้านจำคาวตองนายธวัชชัย เต็มคำ  0613639563
307สันหนองควายนายเกศ ปาณะการ 053185606081-386835
309ร่องธารวิทยานางทองพูน ปัญจมา 0537298300861947525
312บ้านโป่งแดงนายธาดา ยาวังแสน 053958086 
316ทานตะวันวิทยาฯนางวรวีร์ ด่านทอง 053762100 
320ธารทองวิทยา(ป่ารวก)นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด 0536668440810302733
321ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดดนายอภิสิทธิ์ ดำรงไทย 0536587040888022956
325บ้านศาลา  053676312 
326บ้านปางเกาะทรายนายประสิทธิ์ จินะธรรม 0536041140876612511
327ริมวัง ๑นายกิตติธร หล้าปิมปา   
328ริมวัง ๒นายมานิตย์ แก้วกันธะ   
330บ้านม่วงคำนายศักดิ์ชัย กาวี 053721777 
332บ้านฝั่งตื้น  053604810 
333บ้านหนองบัว  053722657 
334บ้านป่าส้านนายเอก กนกพิชญ์กุล 0536762890918587281
335อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)นางสาวลาภิสรา ภูวุฒิ 0537217000856188176
336พานพสกสวัสดิ์นายชัย สันกว๊าน 0537220140895607531
337ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)นายสฤษดิ์ ตาคำ 0539573060819140691
342จำผักกูดทรายทอง  053605294 
343โป่งทะลายใหม่เจริญ  053671210 
346แม่อ้อประชารัฐนายสันต์ คำมะนาม 0536716360862216441
348บ้านแม่อ้อนอกนายกิตติ โพธิสิทธิ์ 053671679 
351เวียงห้าววิทยา  053605145 
355สันกลางวิทยานายศรีวรรณ เชื้อเมืองพาน 0537701520821844339
356บ้านถ้ำ  053770219 
357บ้านป่าต้ากนายวิเชียร คำตุ้ย 0537702210857080958
358บ้านเหมืองง่านายเนติวิทย์ วิชา 053722950 
360บ้านสันติวันนายไชยา วงค์เวียน 0537210700810221100
362บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงนายสมพจน์ อินทจักร์ 0536776300895587815
365บ้านสันต้นดู่  053677182 
366บ้านกล้วยนายจำนง ไชยประเสริฐ 0536771800801277965
368บ้านป่าแดงงาม    
371ป่าแดงวิทยานายราชัน มานะกิจ 0536590200898550623
401บ้านป่าตึงงามนางณัฐรภา สุภาอินทร์ 053950155 
402บ้านร้องบงนายประกอบ สนมฉ่ำ 053950648 
403เจดีย์หลวงพิทยานายธนากร วรากุลพิชัย 053950474 
404บ้านห้วยหมอเฒ่านายปกาศิต อนุกูล 053950275 
405บ้านสันก้างปลานายพิสัณห์ อินลี 053950651 
406บ้านแม่ตาแมวนายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า 053609452 
407บ้านดินดำนายดำริ สุริยา 053950043 
408บ้านแม่ผักแหละ  019501138 
409บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)นายปฐมทัศน์ อวดห้าว 053724148 
410บ้านแม่ต๋ำนายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล 053724156 
411ท่าก๊อพลับพลาพิทยานางศิริรัตน์ เขื่อนข่าย 053724145 
412บ้านปางหลวง    
413บ้านปางหกนางสาวฐิตินันท์ ไชยลังกา 053160180 
414ห้วยน้ำขุ่นวิทยา  053609109 
415บ้านห้วยมะแกงนายพัฒน์พงษ์ เต็มเสาร์   
416บ้านห้วยสะลักวิทยา  05-316006 
417บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)  053708173 
418ชุมชนบ้านโป่งนายอำพล โทอรัญ 053708262 
419บ้านดอนสลีนายทรงวุฒิ บุญงาม 053160143 
420บ้านหัวฝายนายกมลไกร พันแพง 053708257 
421บ้านห้วยหญ้าไซ    
422บ้านแม่ตาช้างนายบดินทร์ ศรีเงิน 053160066 
423บ้านปางอ้อยนายถวิล ตาสาย 053160067 
424บ้านป่าเมี่ยงแม่พริกนายบุญยืน ทูปแป้น  0622600045
425บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)  053656586 
426ชุมชนบ้านสันจำปานายสวง กองจักร 053656399 
428บ้านโป่งปูเฟืองนางสาวศิริชนก แปงการิยา 053160139 
429บ้านหนองผำนายอภิชาติ สุปิน 053160183 
430บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์นายรักษ์ชัย ฉัตรเงิน 053656428 
431อนุบาลแม่สรวยนายปราการ เหมยเมืองแก้ว 053656290 
432บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา)นายมนตรี นวลจีน 0537860080888073307
433บ้านวาวีว่าที่ร้อยเอกเสรี เชื้ออ้วน 053760147 
434บ้านมังกาล่านางสาวอัจฉรา อุนันตา   
435บ้านเลาลีนายสมชาย สุทธิพงศ์ 053760215 
436บ้านปางกิ่วฯนายภิญโญ อุโคตร   
437บ้านแม่โมงเย้านายสมภพ ใจยา 053160188 
438ดอยเวียงวิทยานายสหัส พรหมขัติแก้ว 053609440 
439โป่งกลางน้ำประชาสรรค์นายสมเดช พิศาลไพโรจน์ 053609234 
440บ้านขุนสรวยนางณาตยา มานะ 053160185 
441บ้านห้วยไคร้นายสุทัด จันทสินธุ์ 053605945 
442บ้านห้วยน้ำเย็น  053605995 
443บ้านห้วยกล้านายเกียรติศักดิ์ อุตซี   
444บ้านผาแดงหลวงนายอภิชาติ นาเมืองรักษ์   
445บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก)นายวิชา สมบุญ 053609090 
446บ้านแสนเจริญนางอุทัยทิพย์ จันต๊ะวงษ์   
447บ้านดอยช้างนายเกรียงไกร ฟูธรรม 053605936 
448บ้านห้วยมะซางนายเอนก กันหา 053609268 
450ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยานายภิญโญ ยอดกระโทก 053950466 
451บ้านห้วยเฮี้ยนายอุดม บุญทา 053605927 
452บ้านใหม่แม่ยางมิ้นนายบัญชร เตปินยะ 053160073 
453เวียงผาวิทยานายนิเรก หอมรส 053609335 
501บ้านสันว่าที่ร้อยตรีมงคล กันติ๊บ   
502บ้านลังกานายชูเกียรติ เมืองงาม 053781222 
503บ้านโป่งเทวี  053782111 
504บ้านป่าตึงนายวิชัย ติม้า 053 60087 
505บ้านห้วยหินลาดในนายดุสิตพร คำเมือง   
507บ้านป่าสักนายฤทธิไกร ใจคำ   
508บ้านฮ่างต่ำนายสมบุญ เสาร์ปา 053952355 
509ป่างิ้ววิทยานางปรานอม จรเกตุ 053952366 
512ไทยรัฐวิทยา 32นางสาวนฤมล เกิดมูล 053789353 
513อนุบาลแม่ขะจาน  053789464 
514บ้านป่าแงะ  053605677 
515บ้านทุ่งยาวนายเศกสรรพ์ มณีรัตน์ 0536090790992703978
516ปางมะกาดวิทยานายปรีชา นิธิเจริญ   
517บ้านห้วยโป่งนายสุรินทร์ กิติลือ   
518บ้านห้วยม่วงนายศิวนาถ ประสาวะถา   
519บ้านปางอ่ายห้วยชมภูนางพัฒนา กิติลือ 053679297 
520โป่งน้ำร้อนวิทยานายทวีชาติ พันธุ์สกูล 053679035 
521บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)นายจรูญ ปาต๊ะ   
522บ้านขุนลาวนายทศพร จินะสี   
524บ้านโฮ่งนายสมจิต จันต๊ะบุญ 053679276 
525อนุบาลเวียงป่าเป้านายชูชาติ ชัยศรี 053781485 
526ชุมชนบ้านกู่ฯนายสุมน ถาเตรียม 053648709 
527บ้านหนองยาวนายธีรพล เกียรติเจริญ 053649012 
528ดอยเวียงผาพิทยานายพิษณุกร แก้วนาค 053-16009 
529บ้านแม่ปูนหลวงนายจิตร์สุรโชติ สิงห์แก้ว 053160095 
531เวียงกาหลงวิทยานายสงกรานต์ พรมมินทร์ 0537894650899508955
532บ้านป่าจั่นนายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล   
533บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนานายสิทธิศักดิ์ สมใจมาก 053952249 
534บ้านทุ่งม่านนายจัตุพล นันทโภคิน 053789354 
535บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญนายพิษณุ อินมา 053704384 
536บ้านเด่นศาลานายอุดร สมฤทธิ์ 053649000 
537แม่ตะละวิทยานายรชฎ อิ่นคำ   
538บ้านปางมะขามป้อมนายอนุชา กาบสนิท   
539บ้านโป่งนกนายสราวุธ พรมเทพ 053605920 
540บ้านโป่งเหนือนายทวี จันทร์เขียว 053609429 
541ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยานายบุญธรรม บุญมา 053605505 
542บ้านสันสลีนายถวิล วงษา 053781792